හරස් පුටු වලින් කපා ඇති කෝණ ගණනය කිරීම

ඇඳීම පරිමාණ 1:

මානයන්

පළල X
උසස් Y
කොටස්වල ick ණකම EGoogle Play

ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා හරස්කඩ කපා දැමූ කෝණ ගණනය කිරීම


හරස්කඩ කොටස් මානයන්
X - ව්යුහයේ පළල.
Y - ඉදිකිරීම් උස.
E - කොටස්වල thickness ණකම.

විශේෂාංග.

ගෘහ භාණ්ඩ හරස්කඩවල කියත් කපා ඉවත් කරන ලද කොටස්වල ප්u200dරමාණයන් සහ කෝණ ගණනය කිරීම.


Google Play
ගණක යන්ත්ර ඔබගේ ගණනය කිරීම් ප්රවේශ
සිංහල
ඔබ කිසිදු ගැලවීම ගණනය කිරීම් ඇත.
ලියාපදිංචි වීම හෝ ඔවුන්ගේ ගනන් සුරැකීමට සහ තැපැල් මගින් යැවීමට හැකි වනු ඇතැයි ලකුණක්.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte