Howuzyň gurluşygy üçin materiallary hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Çuňluk H
Çuňluk H2
Uzynlyk X
Ini Y

Diwaryň galyňlygy A
Aşaky galyňlyk B

Gapdal ini E
Gapdal beýiklik F
Suw derejesi WUlulygy U1
Ululygy U2

Gazuw-agtaryş çykdajylaryny görkeziň

Gazmak (1 kub metr üçin)
Topragy aýyrmak (1 kub metr üçin)Google Play

Gönüburçly howuzyň hasaplamasy


howuz ululyklary howuz ululyklary
howuz ululyklary howuz ululyklary
howuzyň düýbüniň, diwarlarynyň we gapdallarynyň ululyklary
Ölçeglerini millimetrde görkeziň

X - howuzyň uzynlygy
Y - howuzyň içki ini
W - Suw derejesi
H - diwar beýikligi
H2 - diwaryň beýikligi sag
U1 - gerşine çenli aralyk
U2 - gerşiň ini
A - Diwaryň galyňlygy
B - Aşaky galyňlyk
E - Gapdal ini
F - Gapdal beýiklik

Bu maksatnama howuzyň dizaýnyna we gurluşyk materiallarynyň mukdaryny hasaplamaga kömek eder.
Ony ulanyp, howuzyň iç ýüzüni we gapdallaryny we gidroizolýasiýa materiallaryny, jamyň ululygyny, betonyň mukdaryny we gurluşygy üçin gazuw-agtaryş işleriniň mukdaryny, howuz üçin iň amatly saýlamak we enjam satyn almak üçin suwuň mukdaryny tapyp bilersiňiz.

Hasaplamak üçin, çep tarapdaky penjiredäki meýdanlary degişli bahalar bilen dolduryň.
Ondan soň, programma howuzyň çyzgysy we hasaplamalar üçin zerur parametrler toplumy netijesini berer.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte