Çyzyk üçegi üçin üçek materiallaryny hasaplamak


çyzgy şkalasy 1:

Ölçeglerini millimetrde görkeziň

Boý Y
Boý Y2
Ini X
Ini C
Uzynlyk B

Üçek materiallary

Rafter ini S1
Has galyňlygy S2
Raftorlaryň arasyndaky aralyk S3
Tomuň gyrasyna çenli aralyk S4

Kirpik tagtalarynyň ini O1
Gorag tagtasynyň galyňlygy O2
Batta tagtalarynyň arasyndaky aralyk R

Dam beýikligi L1
Dam örtüginiň giňligi L2
Sahypanyň gabat gelmegi (%) L3Google Play

Çyzyk üçegini hasaplamak
Gerekli ululyklary görkeziň millimetrde

X - jaýyň ini
C - ululygy
B - üçegiň uzynlygy

salgylanma

Programma üçek üçegini hasaplamak üçin niýetlenendir: üçek we üçek materiallarynyň, battalaryň we raftorlaryň mukdary.
Şeýle hem peýdaly üçek ululyklaryny hasaplap bilersiňiz.

Hasaplama üçegiň ýarysynyň materiallarynyň ululygyny ýa-da göwrümini we gabygyň içinde tutuş üçegiň ululygyny ýa-da göwrümini görkezýär.

Üns beriň! Sahypa materiallary hasaplananda (ondulin, şifer ýa-da metal kafel) Programmanyň üçek meýdany boýunça nämäni göz öňünde tutýandygyny gözden geçiriň.
Mysal üçin, 2,8 hatar hatara 7,7 sahypa köpelýär. Hakyky gurluşykda 3 hatar goýulýar.
Dam örtükleriniň sanyny has takyk hasaplamak üçin, hatarlaryň sanyny almak üçin hasaplamada sahypanyň beýikligini azaltmaly.
Gabat gelýän bahany has takyk bellemegi ýatdan çykarmaň (dürli materiallar üçin başgaça bolup biler - öndürijileriň tekliplerine eýeriň).

Gurluşyk materiallaryny galyndylar üçin margin bilen satyn almalydygyňyzy ýene bir gezek ýatladýaryn.

Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte