Gurluşyk materiallarynyň, gurluşyk kalkulýatorlarynyň we dizaýnerleriniň hasaplamalary

Damlar

Agaç basgançaklar


Metal basgançaklar

Esaslar Beton önümleri

Gurluşyk materiallary

Çitler, diwarlar, pol

Gazuw-agtaryş

Ses we kuwwat

Beýlekiler

taslama barada

Çarçuwaly jaýyň gurluşygy bilen meşgullananymda, gurluşyk materiallarynyň mukdaryny ýa-da belli bir gurluşyk jikme-jiklikleriniň hasaplamalaryny yzygiderli görýärin.

Gurluşyk işleri üçin gyraly tagta, agaç ýa-da beýleki agaçlar - diwarlar ýa-da pollar üçin näçeräk zerur?

Izolýasiýa materiallary hem yzygiderli hasaplamagy talap edýär. Mineral ýüň, polistirol ýa-da beýleki ýylylyk izolýasiýasy bolarmy? Öň ýazyşym ýaly, çarçuwanyň gurluşygyny we ýylylyk izolýasiýa materiallaryny diňe bir poluň we üçegiň däl, eýsem diwarlaryň hem izolýasiýasy üçin ulanýaryn.

Dam örtügi aýratyn bir hekaýa. Jaýymyň üçegi çylşyrymly görnüşde, metal plitalaryň ýa-da beýleki üçek materiallarynyň mukdaryny hasaplamak gaty kyn. Şeýle hem üçekdäki galyndylary göz öňünde tutmaly. Şeýlelik bilen bu jaý birnäçe ýyl bäri üçek materialynyň üçegi bilen dur.

Indiki möwsüm diwarlara seredýär. Sidingiň özüni, bug päsgelçiligini hem göz öňünde tutuň ...

Mekdep algebra kursy bilen tanyş adam üçin bu hasaplamalar kyn bolmaz. Bir kagyz we kalkulýator alyň, formulalary ýada salyň, iki gezek barlaň ... Againene bir gezek barlaň ... Hasaplamalar wagtynda gereksiz çykdajylardan dolup, ýalňyşlyk girmez ýaly. Ulag üçin, bir zat satyn almaly bolsaňyz ýa-da tersine, gaty köp bolsa, ýönekeý işlemek hem gaty gowy däl we ş.m.

Şeýlelik bilen, bu adaty hasaplamalary her kimiň hasaplap, çyzjak programmalarynyň egnine geçirmek üçin döräpdir.
Iň esasy zat - ýalňyşlyk goýbermezler! Galyberse-de, gurluşykdaky ýalňyşlygyň bahasy gaty ýokary.
Hyzmatym öz eli bilen jaý gurýanlara we hünärmen gurluşykçylara kömek eder diýip umyt edýärin.


Google Play
Kalkulýatorlar Hasaplamalaryňyz giriş
türkmen
Entek ýatda saklan hasaplamalaryňyz ýok.
Hasaplamalaryňyzy ýazdyrmak we poçta bilen ibermek üçin hasaba alyň ýa-da giriň.
zhitov Author of the project: Dmitry Zhitov        © 2007 - 2022
Facebook Vkontakte